Піщанська сільська рада
Новомосковський район Дніпропетровська область
Рішення сесій
від 24 грудня 2019р.№ 11-31/VІІ
XXXI сесія II пленарне засідання
VII скликання
Про сільський бюджет Піщанської сільської ради на 2020 рік
Опубліковано 02 січня 2020

(04559000000) 

(код бюджету)

        

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради, Піщанська сільська рада вирішила:


1.    Визначити на 2020 рік:

 • доходи сільського бюджету у сумі 144 376 001 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 143 020 001 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 1 356 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
 • видатки сільського бюджету у сумі 144 376 001 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 139 531 409  гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 4 844 592  гривень;
 • профіцит за загальним фондом сільського бюджету в сумі 3 488 592 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 • дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету в сумі 3 488 592 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 • оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету в розмірі     300 000 гривень, що становить 0,21 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;
 • резервний фонд сільського бюджету у розмірі 600 000 гривень, що становить 0,43 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців                              за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.


3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення, у тому числі відповідно ст. 93, 101 Бюджетного кодексу України передбачити на утримання об'єктів спільного користування кошти додаткової дотації з сільського бюджету у сумі  2 123 450 гривень та іншої субвенції з сільського бюджету у сумі  1 050 900 гривень.

Залишити  нерозподіленими кошти іншої субвенції на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році,  передбаченої рішенням обласної ради  від  13 грудня 2019 року “Про обласний бюджет  на 2020 рік”  в сумі 70 000 гривень  до  визначення напрямів її використання.


4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.


5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  24 709 971 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

    

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік  до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, 1034, 1036  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).


7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

 • у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
 • у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.


8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.


9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


10. Надати право сільському голові отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,  в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України.


11. На виконання вимог Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                           10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами), головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:

 • затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
 • здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 • забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
  • здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
  • оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
 • забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв в межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.


12. Надати право сільському голові у процесі виконання сільського бюджету за поданням фінансово-економічного відділу протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради, з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради: 

 • перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету із внесенням відповідних змін до додатків до рішення сільської ради, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету, переліку комунальних підприємств та установ, яким надається фінансова підтримка з сільського бюджету;
 • з метою забезпечення використання коштів субвенцій, дотацій,  інших надходжень з державного та інших бюджетів врахування їх у дохідній та видатковій частинах сільського бюджету після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначення головного розпорядника за цими коштами й розподіл за кодами програмної класифікації видатків  та кредитування; перерозподіл річних обсягів між головними розпорядниками коштів сільського бюджету.


13. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити сільському голові вносити зміни до цього рішення, погоджені з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, до розпису сільського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

 • на виконання розпоряджень сільського голови за відповідними окремими структурними підрозділами сільської ради – головними розпорядниками бюджетних коштів у зв’язку із перейменуванням або реорганізацією;
 • якщо після прийняття рішення про сільський бюджет відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів; 
 • за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 “Про бюджетну класифікацію” (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (зі змінами) з подальшим затвердженням цих змін на сесіях сільської ради.


14. На виконання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України зобов’язати головних розпорядників коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань, взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води та електричної енергії. 


15. Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 “Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з метою не погіршення якості послуг передати кошти медичної субвенції на здійснення переданих з державного бюджету видатків у вигляді міжбюджетного трансферту районному бюджету Новомосковського району для надання медичних послуг за місцем обслуговування населення.


16. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.


17. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.


18. Фінансово-економічному відділу сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.


19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Голова cільської ради                                        Д.А.Лисичкін


Додатки